วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
หมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมด    จำนวน   ๙   หมู่บ้าน   ประชากรทั้งหมด  ๔,๕๙๘   คน ประชากร  ชาย  ๒,๒๓๙ คน หญิง   ๒,๓๕๙ คน
·       อัตรากำลังของบุคลากรแต่ละประเภทต่อจำนวนประชากร
             อัตรากำลังบุคลากร  จำนวน  ๖  คน
-          นักวิชาการสาธารณสุข    ๒  คน  (คิดเป็นอัตราส่วน  ๒,๒๙๙  คน)
-          พยาบาลวิชาชีพ           ๑  คน  (พยาบาลวิชาชีพ  ๑  คน  คิดเป็นอัตราส่วน  ๔,๕๙๘   คน)
-          ทันตสาธารณสุข           ๑  คน  (ทันตสาธารณสุข  ๑  คน  คิดเป็นอัตราส่วน  ๔,๕๙๘   คน)
-          ลูกจ้างชั่วคราว             ๓  คน
วิสัยทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอิง
เราจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ให้บริการประชาชนโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีทาง การแพทย์ ระบบสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีคุณภาพการบริการที่ประทับใจแก่ประชาชน
พันธกิจ 
๑. การให้บริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวมทั้งด้านรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยมาตรฐานที่ดี
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะการบริการ ที่ดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับรับผิดชอบ
๓. จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอในการบริการ
๔. นำระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบริการในด้านต่าง ๆ
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการและการพัฒนาด้านสุขภาพ
วัฒนธรรมองค์กร
๑. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
๒. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาค
๓. ทำงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และเคารพมติส่วนใหญ่
๔. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม/ทำกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
๕. ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน
๖. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วเป็นอย่างดี และยินดีต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ
๗. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตามข้อตกลงขององค์กร
๘. ส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย,การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ, การสวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
๙. จะร่วมมือกันในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
จำนวนประชากร
คน
๔,๘๐๐
๔,๗๕๑
๔,๖๘๙
สาเหตุการตาย ๕ อันดับแรก
โรค
๑. โรคหัวใจล้มเหลว
๒. โรคมะเร็งตับ
๓. โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูง
๔. อุบัติเหตุจากการจมน้ำ
๕. อุบัติเหตุจากการถูกน้ำร้อนลวก
๑. โรคหัวใจล้มเหลว
๒. ไตวาย
๓. โรคมะเร็งท่อน้ำดี
๔. โรคมะเร็งตับ

๑. โรคหัวใจล้มเหลว
๒. ไตวาย
๓. โรคมะเร็งเต้านม


ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ๓ อันดับแรก
ปัญหา
๑. โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๒. โรคไข้เลือดออก
๓. อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

๑. โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๒. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

๑. โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๒. โรคเลปโตสไปโรซิส
๓. อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน


          จากข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี พบว่าโรคที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดในพื้นที่ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลว รองลงมาเป็นโรคไตวาย และโรคมะเร็งตับ ตามลำดับ และปัญหาที่สำคัญของพื้นที่เรียงจากลำดับความสำคัญของปัญหาจากข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี พบว่าปัญหาที่สำคัญอับดับที่ ๑ ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโอกาสในการพัฒนา จากปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
S๑ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ กระตือรือร้น มุ่งมั่น โปร่งใส
S๒ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
S๓มีทีมงานที่ดีและเข้มแข็ง เสียสละทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
S๔ ได้รับการพัฒนาเป็น รพ.สต. ปี ๒๕๕๓
S๕ มีระบบ IT ที่ทันสมัย ใช้ในการรักษาระบบทางไกล
W๑อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการทันตกรรมอุปกรณ์ ไม่ครบ
W๒ภาระงานมากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกได้ไม่ครอบคลุม
Wงบประมาณไม่เพียงพอ การโอนเงินล่าช้า
โอกาสในการพัฒนา จากปัจจัยภายนอก
โอกาส ( O )
อุปสรรค ( T )
O๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขได้
     รวดเร็วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยู่ใกล้ชุมชน
O๒ พื้นที่เป็นสังคมกึ่งชนบทและมีวัฒนธรรมไม่ซับซ้อน
    คล้ายคลึงกันในทุกหมู่บ้าน
O๓ มีภาคเครือข่ายที่ดีมีความเข้มแข็ง
O๔ มีสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น หอกระจายข่าว ในหมู่บ้าน วิทยุชุมชน ผู้นำ
O๕ มีนโยบาย รพ.สต.สื่อการสร้างกระแสการพัฒนา

T๑ ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคไม่ถูกต้องส่งผลให้มีโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น (DM/HT)
T๒  ประชาชนขาดความตระหนักในการสร้างสุขภาพ
T๓ ปัญหาเศรษฐกิจทำให้ประชาชนต้องไปทำงานต่างถิ่น  ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพและสังคม

การนำปัจจัยภายใน(S – W)และปัจจัยภายนอก (O-T) ในข้อที่สำคัญมาให้น้ำหนัก(Weight)
การประเมิน(Rating) คะแนนถ่วงน้ำหนัก(Weigthed  Score)
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ในองค์กร S - W
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
น้ำหนักถ่วง
การประเมิน
คะแนนรวมที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว
S๑ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ กระตือรือร้น มุ่งมั่น โปร่งใส
๐.๑๖
๐.๔๘
S๒ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
๐.๑๐
๐.๓๐
S๓ มีทีมงานที่ดีและเข้มแข็ง เสียสละทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
๐.๑๘
๐.๙๐
S๔ ได้รับการพัฒนาเป็น รพ.สต. ปี ๒๕๕๓
๐.๑๓
๐.๕๒
S๕ มีระบบ IT ที่ทันสมัย ใช้ในการรักษาระบบทางไกล
๐.๑๔
๐.๕๖
S=.๗๖
W๑ ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการทันตกรรม
(Unit ทำฟัน)
๐.๐๙
๐.๓๖
W๒ภาระงานมากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกได้ไม่ครอบคลุม
๐.๐๗
๐.๒๑
W๓ การบูรณาการการทำงานกับองค์กรต่างๆยังไม่ต่อเนื่อง
๐.๐๗
๐.๒๘
W๔ งบประมาณไม่เพียงพอ  การโอนเงินล่าช้า
๐.๐๖
๐.๒๔
W=๑.๑๖
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ นอกองค์กร O - T
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
น้ำหนักถ่วง
การประเมิน
คะแนนรวมที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว
O๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขได้     รวดเร็วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยู่ใกล้ชุมชน
๐.๑๔
๐.๕๖
O๒พื้นที่เป็นสังคมกึ่งชนบทและมีวัฒนธรรมไม่ซับซ้อนคล้ายคลึงกันในทุกหมู่บ้าน
๐.๐๘
๐.๒๔
O๓ มีภาคเครือข่ายที่ดีมีความเข้มแข็ง
๐.๒๔
๑.๒๐
O๔ มีสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๐.๐๙
๐.๒๗
O๕ มีนโยบาย รพ.สต.สื่อการสร้างกระแสการพัฒนา
๐.๑๘
๐.๗๒ O=๒.๙๙
T๑ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคไม่ถูกต้องส่งผลให้มีโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น(DM/HT)
๐.๐๘
๐.๗๒

T๒ ประชาชนขาดความตระหนักในการสร้างสุขภาพ
๐.๑๐
๐.๒๔
T๓ปัญหาเศรษฐกิจทำให้ประชาชนต้องไปทำงานต่างถิ่น  ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพและสังคม
๐.๐๙
๐.๓๖
T=๑.๓๘
การกำหนดกลยุทธ์จาก SWOTS   Analysis
TOWS  MATRIX
                                S  =   .๗๖
                               W =  .๑๖
                               O =   .๙๙                     
                                T  =  .๓๘


การกำหนดกลยุทธ์จาก Tows  Matrix
          
                                   
                      ปัจจัยภายใน


ปัจจัยภายนอก
จุดแข็ง (S)
S๑ผู้บริหารมีภาวะผู้นำกระตือรือร้น มุ่งมั่น โปร่งใส
S๒ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
S๓มีทีมงานที่ดีและเข้มแข็งเสียสละทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
S๔ได้รับการพัฒนาเป็น รพ.สต. ปี ๒๕๕๓
S๕ มีระบบ IT ที่ทันสมัย ใช้ในการรักษาระบบทางไกล
จุดอ่อน  (W)
W ๑ ภาระงานมากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกได้ไม่ครอบคลุม
W ๒ ภาระงานมากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกได้ไม่ครอบคลุม
W ๓ งบประมาณไม่เพียงพอ  การโอนเงินล่าช้า


โอกาส (O)
O๑ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขได้รวดเร็ว
 O๒พื้นที่เป็นสังคมชนบทและมีวัฒนธรรมไม่ซับซ้อนคล้ายคลึงกันในทุกหมู่บ้าน
O๓มีภาคเครือข่ายที่ดีมีความเข้มแข็ง
O๔มีหอกระจายข่าวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน
O๕ มีนโยบาย รพ.สต.

SO Strategies
.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยชุมชนเองแบบยั่งยืน
( S๑,S๒, S๔,S๕, ,O๑,O๓,O๔,O๕)


WO Strategies
. พัฒนาระบบบริการเชิงรุกให้มีคุณภาพ
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
(W,W๒,W๓, O๑, O,O๓,O๔,O๕)
.จัดหาบุคลากรสาธารณสุข
(w,W,O,O๕)

ภาวะคุกคาม (T)
T๑ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคไม่ถูกต้องส่งผลให้มีโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น(DM/HT)
T๒ ประชาชนขาดความตระหนักในการสร้างสุขภาพ
T๓ปัญหาเศรษฐกิจทำให้ประชาชนต้องไปทำงานต่างถิ่นส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพและสังคม

ST Strategies
๑.เสริมสร้างกระบวนการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
(S๑, S๓,T๑,T๒)

WT Strategies
๑.ปรับปรุงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
(W๓, T๑,T๒)


การจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์

กลยุทธ์
ความยากง่าย
(๑-๔)
ค่าใช้จ่าย

(๑-๔)
การยอมรับ
(๑-๔)
ความเป็นไปได้
(๑-๔)
รวม

(๑๖)
ลำดับที่
พัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยชุมชนเองแบบยั่งยืน
พัฒนาระบบบริการเชิงรุกให้มีคุณภาพ
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
๑๕
จัดหาบุคลากรด้านสาธารณสุข
๑๐
เสริมสร้างกระบวนการสร้างสุขภาพ
แบบองค์รวมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
๑๒
ปรับปรุงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
๑๑
สรุปการคัดเลือกกลยุทธ์จากการจัดลำดับความสำคัญ
        ๑. พัฒนาระบบบริการเชิงรุกให้มีคุณภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
        ๒. เสริมสร้างกระบวนการในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม โดยชุมชนมีส่วนร่วม
        ๓. ปรับปรุงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
        ๔. จัดหาบุคลากรด้านสาธารณสุข
        ๕. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยชุมชนเองแบบยั่งยืน
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนา
กลยุทธ์
โครงการ
.พัฒนาระบบบริการเชิงรุกให้มีคุณภาพมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพเพื่อการให้บริการเชิงรุกที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง
.เสริมสร้างกระบวนการในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม โดยชุมชนมีส่วนร่วม
โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
.ปรับปรุงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
โครงการปรับกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ
.จัดหาบุคลากรด้านสาธารณสุข
โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านบริการ
.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยชุมชนเองแบบยั่งยืน
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการพึ่งตนเองด้านการดูแลสุขภาพ                                                                                แผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานทุกด้าน
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระยะเวลา
กิจกรรม
งบประมาณ
การประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
๑.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการด้วยใจ
-เพื่อให้ จนท. ได้รับการพัฒนาตามภาระงาน

-เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศในการทำงาน
-เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างพึงพอใจ
ร้อยละตาม  KPI


ร้อยละ ๘๐  ของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ
ต.ค.๕๘ ก.ย.๕๙

ต.ค.๕๘ ก.ย.๕๙
-กิจกรรมวิเคราะห์งานและสมรรถนะของจนท.รายบุคคล
จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรเพื่อบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  (OD)

จากCUP


จากCUP
-KPI  ของภาระกิจหลัก
-ผล competency
Gapping ขององค์กร
-ผลKPI รายบุคคลครอบคลุม จนท.
-ผลการประเมินความพึงพอใจของจนท.ในการบริการ
-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผอ.รพ.สต.และจนท.ทุกคน
ผอ.รพ.สต.และจนท.ทุกคน
แผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือองค์กรในชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระยะเวลา
กิจกรรม
งบประมาณ
การประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ
๑.เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง

๒.เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพโดยชุมชน
๑.มีเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง
๒.มีรูปแบบการสร้างสุขภาพโดยชุมชน


ต.ค.๕๘ ก.ย.๕๙

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
(อสม.อปท.ขรก. ในพื้นที่และผู้นำชุมชน)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

-เครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชนเข้มแข็ง


ผอ.รพ.สต.และจนท.ทุกคน1 ความคิดเห็น: