วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอิง
“สร้างสุขภาพดี มีมาตรฐาน บริการแบบองค์รวม”
พันธกิจ 
๑. การให้บริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวมทั้งด้านรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยมาตรฐานที่ดี
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะการบริการ ที่ดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับรับผิดชอบ
๓. จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอในการบริการ
๔. นำระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบริการในด้านต่าง ๆ
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการและการพัฒนาด้านสุขภาพ
วัฒนธรรมองค์กร
๑. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
๒. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาค
๓. ทำงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และเคารพมติส่วนใหญ่
๔. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม/ทำกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
๕. ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน
๖. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วเป็นอย่างดี และยินดีต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ
๗. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตามข้อตกลงขององค์กร
๘. ส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย,การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ, การสวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

๙. จะร่วมมือกันในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น