วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รอบที่ 4/2562


โครงการการนำเทคโนโลยี่มาพัฒนาสังคมชุมชนเป็นหมู่บ้านแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ บ้านศรีสมบูรณ์ หมูที่ 6


ทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลศรีสะอาด


โครงการตรวจเกลือไอโอดีน ปี 2562


วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โคงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ให้สุขศึกษาในโรงเรียนเรื่อง เพศสัมพันธ์ และยาเสพติด


ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ตะเคียนบังอีง รอบที่ ๒


ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาปัญหาและแก้ไขปัญหาในชุมชน